Faguttrykk:

Feasibility Study

En grundig oversikt over gjennomførbarhetsstudier og deres avgjørende betydning i prosjektplanlegging og beslutningsprosesser.

En Feasibility Study, på norsk kalt en gjennomførbarhetsstudie, er en omfattende og systematisk vurdering av hvor gjennomførbart og realistisk det er å gjennomføre et foreslått prosjekt, produkt eller system. Denne typen studie utføres vanligvis i begynnelsen av prosjektplanleggingen for å avgjøre om det er verdt å investere tid, ressurser og kapital i prosjektet.

\n\n

Formålet med en Feasibility Study er å evaluere ulike aspekter ved et prosjekt for å fastslå om det er levedyktig. Dette inkluderer å vurdere om prosjektet er økonomisk lønnsomt, teknisk gjennomførbart, i samsvar med juridiske krav, og praktisk gjennomførbart innenfor gitt tidsramme og ressurser.

\n\n

Hovedaspektene som grundig vurderes i en Feasibility Study inkluderer følgende:

\n\n

    \n

  1. Økonomisk gjennomførbarhet: Dette innebærer å analysere kostnadene og inntektene knyttet til prosjektet. Det vurderes om prosjektet vil generere tilstrekkelig avkastning på investeringen (ROI) og om det er økonomisk bærekraftig over tid.
  2. \n

  3. Teknisk gjennomførbarhet: Dette fokuserer på om det er tilstrekkelig teknisk ekspertise og ressurser tilgjengelig for å gjennomføre prosjektet. Det vurderes også om teknologien som kreves, er tilgjengelig og egnet.
  4. \n

  5. Juridisk og regulatorisk gjennomførbarhet: Dette omfatter å sikre at prosjektet er i samsvar med lover, forskrifter og juridiske forpliktelser. Eventuelle juridiske hindringer eller risikoer identifiseres og vurderes.
  6. \n

  7. Operasjonell gjennomførbarhet: Dette vurderer prosjektets praktiske gjennomførbarhet i termer av prosjektledelse, ressursallokering og tidslinje. Det vurderes om prosjektet kan utføres smidig og effektivt.
  8. \n

\n\n

Resultatene av studien brukes til å ta avgjørelser om prosjektets fremtidige retning. Dette kan inkludere beslutninger om å gå videre med prosjektet, foreta nødvendige endringer, utsette det eller avvise det helt.

\n\n

En grundig Feasibility Study er avgjørende for å minimere risiko og maksimere sjansene for vellykkede prosjekter. Den gir beslutningstakere den nødvendige informasjonen for å ta informerte beslutninger om ressursallokering og prosjektstrategi.

\n\n

Merk: En Feasibility Study kan variere i omfang og detaljnivå avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Den kan også tilpasses spesifikke bransjer og sektorer.